Reklamácia

Tieto reklamačné podmienky vymedzujú pravidlá vykonávania služieb poskytovaných firmou STAJA s.r.o. / SK-Balik.sk zo sídlom v Koberovy 128, Železný Brod, 468 22, Česká republika, IČO 2727 6571, DIČ 2727 6571.

Služby Sk-balik.sk sú poskytované podľa našich obchodných podmienok.

Pojmy:

Objednávateľ: fyzická alebo právnická osoba objednávajúca prepravu
Prepravca: služba, ktorú poskytuje na prepravu sprostredkovateľ (Sk-balik.sk). To znamená, príjem, prepravu a doručenie zásielky
Sprostredkovateľ: Spoločnosť Staja s.r.o. (Sk-balik.sk), ktorá sprostredkováva prepravu medzi objednávateľom a prepravcom

 • Firma Staja s.r.o. /Sk-Balik.sk je iba sprostredkovateľom objednania prepravy medzi objednávateľom a prepravcom
 • Firma Staja s.r.o. /Sk-Balik.sk si vyhradzuje, že každá objednávateľom vyplnená a následne elektronicky odoslaná objednávka z webu sprostredkovateľa www.sk-balik.sk je zároveň vyjadreným súhlasom s jej obchodnými podmienkami a obchodnými podmienkami prepravcov.

Zároveň tým klient potvrdzuje, že sa týmito reklamačnými podmienkami oboznámil a s obsahom súhlasí. Neoddeliteľnou súčasťou týchto reklamačných podmienok sú tiež platné obchodné podmienky prepravných spoločností, podľa ktorých sa riadi samotná preprava a prípadné reklamácie poškodenia, straty alebo nedodania zásielky príjemcovi:

Reklamácia

Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za nevykonanie alebo nesprávne vykonanie prepravných služieb, ak ani jemu, ani prepravcovi nemožno pripočítať vinu, najmä ak:

 • zásielka bola zle adresovaná (vyskytla sa napr. chyba v priezvisku, ulici, čísle alebo v meste príjemcu, názvu spoločnosti, apod.),
 • príjemca zmenil bydlisko alebo miesto, v ktorom sa nachádzal (v prípade firmy),
 • skutočný obsah zásielky nesúhlasí s deklarovaným obsahom pri odosielaní,
 • hmotnosť zásielky nesúhlasí s deklarovanou hmotnosťou pri odosielaní (zle vyplnené údaje o rozmeroch a váhe v objednávkovom formulári na webe Sk-Balik.sk,
 • príjemca odmietne splniť podmienky doručenia zásielky (napríklad odmietne prebrať zásielku, uhradiť vymeraný colný dlh colným úradom, alebo zaplatiť dobierku),
 • nastanú mimoriadne udalosti, medzi inými: zlé poveternostné podmienky (nízke teploty, hmla, napadnutie veľkého množstva snehu, poľadovica atď.), štrajky, povodne, zemetrasenia, požiare, apod.

Zásielka sa považuje za stratenú, ak nedorazí do miesta určenia uvedeného v nákladnom liste do 21 dní od predpokladaného času doručenia.

Do doby 21 dní odo dňa odoslania je nutné písomne oznámiť sprostredkovateľovi stratu, poškodenie alebo oneskorenie zásielky. Rovnako je objednávateľ povinný najdlhšie do 21 dní preukázať svoj nárok zaslaním všetkých príslušných informácií a údajov o zásielke, o utrpenej strate, poškodení alebo oneskorení.

Všetky reklamácie spojené s nesplnením služby, oneskorením, stratou, poškodením, neúplnosťou zásielky prijíma Prepravca prostredníctvom Sprostredkovateľa.

Reklamácia týkajúca sa neskorého doručenia zásielky musí byť zaslaná vo forme písomnej reklamácie, ktorý musí obsahovať:
 

 • číslo prepravného listu
 • číslo bankového účtu objednávateľa
 • originál alebo kópiu nákladného listu (zaslaného zprostredkovateľom pri objednávání prepravy)

a poslat to na e-mailovú adresu info@Sk-Balik.sk.

Reklamácie týkajúce sa straty, poškodenia alebo straty obsahu zásielky musia obsahovať:
 

 • Pôvodnú reklamačnú sťažnosť, číslo nákladného listu, výšku škody a číslo bankového účtu, originál nákladného listu (kópia ponechaná kuriérom), kópiu dokladu (overenú podľa originálu) potvrdzujúcu výšku škody v závislosti od jej typu (dohodu o nákupe / predaji, účet / faktúru / paragón / pokladničný doklad, originál výpočtu nákladov na výrobu produktu vystavený výrobcom alebo účet za opravu / kalkuláciu nákladov na opravu / faktúru za opravu) a pôvodný Protokol o škode (výtlačok patriaci poškodenému spísaný s kuriérom)
 • Všetky doklady musia byť zaslané na adresu sprostredkovateľa poštou, alebo emailom
 • Reklamovať zásielku musí príjemca po prevzatí tovaru od Prepravcu (pri poškodení tovaru do max. 14 dní od doručenia zásielky). Zásielku potom príde nafotiť a posúdiť škodová komisia, ktorá celú situáciu následne vyhodnotí, do tej doby, než dorazí škodová komisia na miesto, nesmie byť so zásielkou nijako manipulované
 • Pokiaľ príjemca zásielku odmietol prevziať, prípadne ju nereklamoval u miestnej prepravnej spoločnosti, tak sa táto zásielka vracia späť odosielateľovi a za zásielku je potom nutné znovu zaplatiť prepravu späť
 • Nároky plynúce z nesprávneho vykonania služieb, strácajú platnosť v prípade prijatia zásielky bez výhrad