EORI, na čo slúži?

EORI, na čo slúži?

Všetky hospodárske subjekty so sídlom v EÚ alebo subjekty z tretích krajín, ktoré komunikujú s colnými správami členských štátov EÚ, musia mať pridelené číslo EORI a používajú ho  pri akejkoľvek komunikácii s colným orgánom, pri podaní colného vyhlásenia (v dovoze, vývoze a tranzite), pri žiadostiach o vydanie povolenia, a pod.

Fyzickým osobám nepodnikateľom sa číslo EORI neprideľuje a evidencia fyzických osôb s trvalým a prechodným pobytom na území Slovenskej republiky do centrálneho registra finančnej správy v prípade podania colného vyhlásenia prebieha automatizovanou formou pri podaní colného vyhlásenia. Ak evidencia neprebehne automatizovaným spôsobom, fyzická osoba nepodnikateľ sa zaeviduje na základe Žiadosti o registráciu.

Hospodársky subjekt so sídlom v SR musí požiadať o zaregistrovanie vyplnením a odoslaním elektronického registračného formulára umiestnenom na webovom sídle finančnej správy:

Hospodársky subjekt, ktorý nemá sídlo na colnom území Únie a nemá ešte pridelené číslo EORI v inom členskom štáte, žiada o zaregistrovanie vyplnením a odoslaním elektronického registračného formulára umiestnenom na webovom sídle finančnej správy, v ktorom bude prílohou výpis z obchodného alebo iného registra, na základe ktorého vykonáva svoju činnosť v krajine, v ktorej má sídlo.

Žiadosť o pridelenie čísla EORI sa zasiela, jak sme písali, vyplnením a odoslaním elektronického registračného formulára na webovom sídle finančnej správy. Ak dôjde k výpadku elektronických služieb na webovom sídle finančnej správy, je možné podať žiadosť o registráciu aj:

  • emailom na: eori@financnasprava.sk
  • poštou na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie registrácie a medzinárodnej výmeny informácií o riziku, Karpatská 3614/13, 05801, Poprad.

A na koho sa môžete obrátiť?
Finančná správa SR:
Tel. č.: +421 (48) 4317 222,
Písomne: kontaktný formulár
 

Colné odbavenie pri vývoze

Colné odbavenie pri vývoze

Zásielka sa musí exportne precliť pri vývoze v prípade, že je jej hodnota vyššia ako 1.000 EURO alebo v prípade, že odosielateľ potrebuje doklad o tomto preclení. V tom prípade colný úrad vystaví VDD (vývozný sprievodný doklad), ktorý preukazuje to, že zásielka už bola v EÚ pre prípad, že sa bude vracať späť do SR. Vybavenie exportného vyclenia je pre firmy u nás ZADARMO a je to voliteľná položka v procese vyplňovania objednávky u nás. Colne odbavovať sa nemusia zásielky po EÚ a tiež žiadne dokumenty.

Pri doručovaní zásielok mimo EÚ je v krajine príjemcu vždy zásielka colne odbavovaná a niekedy je tiež vymerané clo a miestna DPH. Niektoré krajiny majú bezcolný limit, do USA je to napríklad do čistky 800 USD a do tejto hodnoty zásielky by príjemca nemal platiť colný dlh. Každá krajina má ale iné colné podmienky, ktoré by si mal odosielateľ alebo príjemca zistiť na colnom úrade v krajine príjemcu.

Aké dokumenty sa prikladajú k zásielke mimo EÚ?

Pokiaľ ide o zásielku zasielanú mimo EÚ, musí byť u nej vždy priložená faktúra na colné účely - commercial invoice (zásielka obchodná), alebo proforma invoice (neobchodná zásielka, vzorek, dar), ktorý popisuje, čo je obsahom zásielky a aká je jej hodnota. Na základe tohto dokumentu potom colníci zásielku colne odbavujú v krajine príjemcu. Ak tento doklad nemáte, vytvoríme Vám ho z informácií vyplnených pri zadávaní objednávky u nás. Pri niektorých špeciálnych druhoch tovaru môže colný úrad vyžadovať aj ďalšie dokumenty a certifikáty pôvodu.

Colný úrad vždy vyžaduje od príjemcu súčinnosť pri colnom konaní a tento čas komunikácie medzi príjemcom a colnicou nie je zahrnutý v čase prepravy. Preto sa niekedy stane to, že zásielka je v destinácii za dva dni, ale ďalších niekoľko dní stojí na colnom úrade do doby, kým ju uvoľní na konečné doručovanie.

Ak ste fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý nie je platiteľ DPH, väčšinou VDD nepotrebujete. Ak posielate zásielku mimo EÚ, ste oprávnení ju predávať bez slovenskej sadzby DPH (na Vašej faktúre nebude slovenská DPH). Potrebujete to mať ale podložené práve týmto VDD dokumentom (prípadne potvrdením prepravcu o opustení EÚ), ktoré sú pre Vás daňovým dokladom do účtovníctva. Finančnému úradu tak preukážete, že tovar naozaj opustil územie EÚ a vývoz nebol fiktívny.